พฤติกรรมของหนูจะขุดรูและหมกตัวอยู่ในนั้น

ตัวแทนของธรรมะในขุนคิก มีพระครูขุนแห่งวัดพุท- ไธสวรรย์เวียงเหล็ก, เสมา พระเอกลูกตามั่นช่างดี เหล็ก แต่บิดาของเฒ่ามั่นนั้นเป็นขุนชำนะพลแสน ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ นอก นั้นก็มี สมบุญ ทาสของขุนรามเดขุ และ ล้น ทหาร วิเศษไชยชาญ กรมโพธิ้เรียงบ้าบิ่น ซึ่งสองคนนี้แม้ จะเป็นคนชอบตลก ทะลึ่ง และฝึกใฝ่ในสุรา ทั้ง อารมณ์มุทะลุโดยเฉพาะ ล้น แต่เขาทั้งสองก็เป็น ตัวแทนของคนใจซื่อ เป็นมิตรแท้ถือมั่นในกตัญญูยิ่ง
นัก และทั้งๆ  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ที่สมบุญไม่รู้หนังสือ สินนั้นพออ่านออก เขียนได้ แต่สมัยนั้นทางราชการต้องการอย่างยิ่งคือ ขีเมือรบ เพราะศรีอยุธยาชาติไทยนั้นตกอยู่ในระหว่าง อริราชศตรูรอบด้าน (แลยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยัง มิอาจวางใจโนส้มพันธไมตรีนัก) ก่อนจะจบ สมบุญ ก็ได้เป็นถึงคุณหลวงวิสูทธ!ยธามาตย์ และสืนที่เคียง บ่าเคียงไหล่กันมาทั้งในยามสงบแลยามรบ ด้วยถือ คีษย์ร่วมครู ก็ได้เลื่อนเป็นคุณหลวงราชโยธาเทพ เมื่อ ขุนคีกเสมาได้ศักดิ้ ครั้งสุดท้ายเป็นพระยารามจตุรงค์ ขุนนางคู่พระทัยสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นเจ้าครั้นหลังจากสินแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถแล้ว วงจรไฟฟ้าไล่หนู  บ้านเมืองอ่อนแอลง เจ้าฟ้าสุทัศน์พระมหาอุปราช เสวยยาพิษถึงแก่ทิวงคต พระเจ้าอยู่หัวเอกาทศรถ ทรงโทมนัสมากจนเสด็จสวรรคต เจ้าฟ้าศรีเสาวภาค ผู้อ่อนแอเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ บ้านเมืองก็ เป็นจลาจลด้วยพระพิมลธรรม ลาสิกขาบทออกยืด ราชบัลลังก์ บ่ราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ สถาปนา พระนามว่า พระเจ้าทรงธรรม โดยอาลัยกำลังพล จากฝ่ายอธรรมทั้งหลายขอรับ! ดังนั้นนายขัน หลวงณรงค์วิชิต ก็ได้เลื่อนเป็น ถึงคุณพระรามพิชัย ส่วนนายพุฒ หลวงวิเศษสรไกคู่เพื่อนร่วมสร้างอธรรมก็ได้เปีนคุณพระพิเดชสงคราม ตำแหน่งใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ประพันธํได้แสดงระบบราชการ หรือระบบ บริหารทั่วๆ ไปว่า ไม่ว่ายุคใดสมัยใด การบริหารที่ ไม'เป็นประชาธิปไตยก็ไม่พ้นการเล่นพรรคเล่นพวก ผู้ ใดมีอำนาจก็จะนำพาพวกพ้องของตนให้เพื่องฟูเป็น ธรรมดา ระบบราชการจนกระทั่งวันนี้ ข้าราชการ ทั้งหลายจึงใช้เวลาส่วนมากไปกับการประจบสอพลอ หาพวกหาพ้อง แบ่งสรรผลประโยชน์อันได้มาจาก การฉ้อราษฎร์  เครื่องไล่หนูราคา และบังหลวงเอาไว้กินกันและกัน จน กว่าผลประโยชน์จะไม่ลงตัวก็ปฏิวัติ หรือตรวจสอบ กันเล้ยทีหนึ่งไม,ใช่เพราะเพื่อความเป็นธรรมแต่อย่างใดหากเพื่อจัดทีมใหม่ในการหาผลประโยชน์จาก ราชการกันต่อไป ยุคแล้วยุคเล่า ยังไม่รู้ว่า อวสาน ของระบบนี้จะมีมาเมื่อใดเครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0