นักวิศวะได้คิดค้นวงจรแบบใหม่ที่สามารถไล่หนูได้จริง 2

การตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จและการดำเนินชีวิตอย่างมี ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์นั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ เพราะนั้นไม่ช่วยให้เราเข้าใจหัวใจหรีอจุดสำคัญของปัญหา นั้นคีอการรับรู้ ที่ผิด แต่เมื่อใดที่เราสามารถมองสิงต่างๆอย่างถูกต้อง สามารถแปลความ หมายสิงแวดล้อมได้อย่างที่ เครื่องไล่หนูไฟฟ้า  “มันเป็น” เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัว เราเองได้ในชีวิตที่ผ่านมาข้าพเจ้ารู้จักผู้คนมากมาย จึงสามารถที่จะยีนยันได้ ว่าคนไหนมีประสิทธิภาพ คนไหนไม่มีประสิทธิภาพ คนไหนประสบความ ไล่หนูราคา สำเร็จเพราะความฉลาดและเพราะตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จ คนไหน ประสบความล้มเหลวเมื่องจากขาดสติปัญญาหริอเพราะว่าไม่ได้ตัดสินใจ หริอตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ  คนที่ล้มเหลวคีอคนที่มองสิงแวดล้อมไม่ ถูกต้อง มองสิงต่าง ๆ กำจัดหนู  เหล่านั้นในทางที่ผิด แล้วก็เริ่มเร่อสิงต่าง ๆ ว่าไม่จริง ทั้งIริ่องเกี่ยวกับตัวเอง เริ่องเกี่ยวกับครอบครัว เรื่องเกี่ยวกับอาชีพและเรื่อง เกี่ยวกับชีวิตทั้ว ๆ ไป หากเป็นอย่างนี้แล้วเขาเหล่านั้นก็จะเริ่มห่างไกลจาก ความเป็นจริงมนุษย์เราเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่พูดกับตัวเองได้ คุณเองก็เช่นกัน คุณพูดกับตัวเองและปัอนข้อมูลเกี่ยวกับสิงแวดล้อมให้คุณเองตลอดวัน คุณก็ เหมีอนกับโปรแกรมเมอร์ที่ป๋อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ผิดกันแต่ว่าคุณ เป็นทั้งโปรแกรมเมอร์และเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน ประสาททั้งห้า ของคุณทำหน้าที่จัดโปรแกรมและหากคุณมองลี่งต่าง ๆ ผิดคุณจะอยู่ในโลก ของความเป็นจริงได้อย่างไร คุณจะเห็นโลกอย่างที่คุณต้องการจะเห็นเท่านั้น ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จขี้นอยู่กับความสามารถในการใช้ สิงแวดล้อมของตัวคุณให้เป็นประโยซน้ต่อจึตใจของคุณเรารับรู้สถานการณ์แล้วเราก็ปัอนข้อมูลเข้าล่จิดใจ ข้อมูลคิอลี่งที่ เราคิดว่าเป็นความจริงของสถานการณ์นั้น กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ทางสมอปืนละพฤติกรรมของเรา ฮี่งในขณะเดียวกันก็กำหนดว่าเราจะรับรู้ สถานการณ์ต่อไปอย่างไร จึงกล่าวได้ว่าคนเรานั้นจะรับรู้สิงนั้นก่อนจีป๋จะ เขึ้อในสิงนั้นและจึงจะปฏิบัติตามที่เรารับรู้ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ หลายแห่งเพี่อช่วยให้ตัวข้าพเจ้า เองและผู้อนได้รับรู้ ยาเบื่อหนู  เพี่อและปฏิบัติ ข้าพเจ้าพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการเสนอนานาความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้น ความคิด เห็นทั้งห้าสิบข้อนี้จะให้ภาพที่ชัดเจนให้เห็นและเข้าใจง่ายเพราะเป็นสิงที่ได้ จากสังเกต และเป็นเหตุการณ์สัน ๆ ทั้งยังเป็นสถานการณ์ที่คุณ ข้าพเจ้า และคนอีกเป็นล้าน ๆ คนต้องพบในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าจึงหวังอย่างจริงใจ ว่าความคิดเห็นทั้งห้าสิบข้อนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับรู้ เพี่อและปฏิบัติด้วย วิธีใหม่ ๆ ที่จะสนับสนุนให้คุณมีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ดอกเตอร์โรเบิร์ต นอนโทนี่


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0