ลูกเหม็นดับกลิ่นห้องน้ำ สามารถไล่หนูได้ ตอนที่1

นั่นไม่ใช่วิธีที่เกิดขี้นกับชีวิตของเราหริอ เรามองดูกระดาษและหมีก ของสิวิตของเรา การมีชีวิตอยู่ การหายใจ การกิน การทำงาน การนอน... หน้าที่อื่นๆยองชีวิตของเรา เราพูดว่า “ปี'คือชีวิต” เหมือนกับว่าเมื่อเรา มองดูกระดาษและหมีกแล้วก็พูดว่า “นี่คือหนังคือ”  แต่เราทุกคนรู้ว่าชีวิต ของเรามีความหมาย เหมือนกับความหมายในหนังสือ แน่นอนจุดมุ่งหมายทั้ง หมดของชีวิตไม่ใช่กระดาษและหมีกของหนังสือ แต่มันหมายถึงความหมาย ไล่หนูราคา ของหนังสือก่อนอื่นชีวิตต้องมีความหมาย จงมองดูกระดาษและหมีกของชีวิตของ คุณอีกครั้ง วันนี้คุณกำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนหรีอกำลังจะออกไปที่ทำงาน ทุกอย่างเรียบร้อย วงจรไล่หนูในบ้าน  หากไม่มีกระดาษและการพิมพ์เราก็จะไม่สามารถสิอ ความคิดในหนังสือไต้ แต่เราควรจะมองให้ไกลไปกว่าความหมายผิวเผิน ของสิ,งต่าง ๆ ที่เกิดขี้นในชีวิตประจำวันของคุณ คุณจะเห็นสาระที่แท้จริง ยองสิงต่าง ๆ เหล่านั่น ดังนั่นจงรับรู้ความหมายที่แท้จริงของสิงต่าง ๆ ที่คุณ กำลังทำอยู่คุณเกิดมาในโลกนี้ก็เพ์อที่จะทำให้จุดมุ่งหมายสำเร็จสมความปรารถนา จงรับรู้ความมุ่งหมายนั่น รู้ความหมายที่แท้จริงของชีวิตที่ลึกชี้งกว่าความ หมายอันผิวเผินของชีวิตของคุณ ด้วยความคิดง่าย ๆ นี้คุณจะเข้าใจหนังสือ แห่งชีวิตทั้งเล่ม และจะสามารถมองเห็นจุดมุ่งหมายของชีวิตที่จะทำให้คุณ แสวงหาความหมายที่ยิ่งใหญ่และลึกชี้งกว่านี้ ไล่หนูในรถยนต์  และการแสวงหาจะไม่มีวันไร้ ความหมา4Jเลย จะนำคุณให้ได้คำตอบที่ลึกชี้งกว่าและจะนำชีวิตที่ดีขี้นและ มีความหมายมากขี้นมาสํคุณสติปัญญาคือทรัพย์อันประเสริฐคุณจะพูดอะไรบ้างเมื่อเห็นคนบางคนตัดสินใจอะไรโง่ ๆ หลายครั้ง ทำอะไรไม่ฉลาด อิริยาบฑก็บกพร่องแล้วก็ค่อย ๆ เดินทางไปส่ความพินาศทํงทางอารมณ่ ทางกาย และทางการเงิน เมอความพินาศครังสุดทำยมาถงคุณเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่หันไปรอบๆ และพูดว่า “ฉันพูดใต้แต่เพียงว่าเขาสร้างปัญหาเอง”ข้าวสารไล่หนู  ข้าพเจ้าคิดว่าเราทุกคนพูดอย่างนี้ ที่แปลกก็คิอสิป็ที่เราพูดนั้นถูกต้อง เพราะว่าเราสร้างบ้ญหาจริงๆใช่ไหม บ้ญหาหริอความเดิอดร้อนต่าง ๆ เกิดขี้นกับเราเพราะว่าเราสร้างมันขี้น อาจจะฟังดูแปลกที่คิดอย่างนั้นแต่นั้นคิอความจริงความปรารถนาภายในเป็นพลังที่มีอำนาจ มีอำนาจมากกว่าที่เรา ตระหนักมากนัก เราปรารถนาบางสิงบางอย่างอย่างลีกชี้ง และความปรารถนา ยาเบื่อหนู  ที่รุนแรงสามารถนำสิงเหล่านั้นมาล่เราได้ แต่ถ้าความปรารถนานั้นเป็นสิง ที่ผิด ก็จะนำมาอี่งความทุกข์และความเจ็บปวด ทั้งสองสิงนี้ไม่ได้เป็นของเรา เราพยายามที่จะอยู่ใกล้ ๆ มันแต่นันก็ผ่านเราไปครั้ง หนึ่ง เอมเมต ฟอกห็กล่าวไว้ว่า “จงระวังปังที่คุณปรารถนาเพราะว่าคุณ รับผิดชอบใน


เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0