ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์เครื่องไล่นกแบบใหม่ ตอนที่ 2

คุโนเคยสงสัยบ้างไหมว่า มนุษยชาติของเรานี้อายุเท่าไรแล้ว อยู่ใน ระยะต้น ๆ หรีอว่าอยู่ในตอนกลางแล้ว หากอยู่ในตอนกลางก็จะค่อย ๆ ตกตา ลงทุกที หรีอคุ{นคิดว่ามนุษยชาติกำลังจะสินสุดลง ในไม่ช้าในโลกนี้ก็จะไม่- มีมนุษยชาติอีกแล้วเพราะคงจะไปอยู่ในดาวดวงอื่น ๆ เสิยหมดโดยส่วนตัวข้าพเจ้าเชื่อว่าเผ่าพันธุมนุษย์อายุน้อยมาก เพิ่งจะพันวัย เด็กอ่อนมานี้เอง  เครื่องไล่สัตว์ อนาคตอันยาวนานรออยู่ข้างหน้าเราอยู่ บ้จจุบันนี้มนุษยชาติ อายุเท่ากับเด็กที่อยู่ในโลกนี้ในวัยสิบสองหริอสิบสามปีเท่านั้นเองความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ประมาโนว่ามีมนุษย์ในโลกนี้มาหนี่ง ล้านปีแล้วนั้นล้าสมัยเสิยแล้ว มนุษย์อยู่ในโลกนี้มานานกว่านั้นมากและ  ไล่นกพิราบ วัฒนธรรมไต้ปรากฏในโลกนี้มานานกว่าล้านปีเป็นหลายร้อยหลายพันเท่า ในบัจจุบันวัฒนธรรมส่วนมากถูกลืมหมดสินและจำนวนน้อยที่เหลืออยู่ก็ถูก ฝังอยู่ใต้มหาสมุทร ใต้ทะเลทราย ใต้ภูเขาหริอใต้กองดินกองหิน แม้การมี สิงที่เกิดมาก่อนมากมายอย่างนี้ก็ตาม เราก็สามารถยินยันไต้ว่าเผ่าพันธุ มนุษย์ยังอยู่ในวัยเริ่มต้นเท่านั้น อนาคตหรีอวันแห่งความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติรอเราอยู่ข้างหน้า ความสำเร็จทีสำคัญ ๆ ของมนุษย์ยังไม่เกิดหริอยังมาไม่ถึง นักดนตรีใน อนาคตจะเก่งกว่านักดนตรีดัง ๆ ของโลกในปัจจุบัน เซ่น กำจัดกระรอก บีใธเฟน โมสาร็ท และบาค เหมิอนกับที่พวกเขาเหล่านี้ได้เคยเอาชนะดนตรีดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ ขัดเกลาวรรณคดีในอนาคตจะทำให้งานของเซคสเปียร์ วงจรไล่นก  มิลตันและงานใหญ่ ๆ ของโลกที่เรายกย่องกลายเป็นนิ'ทานสำหรับเด็กไปโดยสินเซิงในด้านดิลปะก็เซ่นกัน กริชโบราณชิ่งเคยยิ่งใหญ่ไม่เป็นรองใครก็จะ ต้องยอมแพ้คลื่นลูกใหม่ที่เกิดจากแรงดลใจจากดิลของมนุษยชาติสิงก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยองวิศวกร เซ่น สะพาน เขื่อน เครื่องบิน อิเล็กทรอนิกส์กระรอกและปรมาณูจะเหมิอนของเล่นเล็ก ๆ หากเปรียบกับสิงก่อสร้าง ชิ่งมนุษย์จะสร้างในอนาคตและสิงที่วิเศษสุดก็คิอ มนุษย์จะเข้าใจตัวเอง ความเข้าใจธรรมชาติ ของจิตใจและความเข้าใจโลกจะเพิ่มมากขี้นอย่างไม่น่าเร่อ ผู้,น่าหริอผู้มี ปัญญาเลิศทางศาสนาในอดีตจะหมดความหมายไปโดยสินเซิง จะเล็กกระ- จอยร่อยเหมิอนคนแคระเมื่อเทียบกับผู้น่าทางศาสนาหรีอทางจิตใจอนาคตความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติอาจจะเป็นการเป็ดคลัง กำจัดนก หรีอที่สะสมที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่เคยถูกเป็ดเผยมาก่อนเลย นี้นคีอคลังแห่ง กำลัง คลังแห่งความกล้าหาญและคลังแห่งความฉลาดดังนี้นเราจึงไม่ควรจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติอิกต่อไป ในขณะเดียวกันจงมองอนาคตของคุณด้วยความหวังที่เต็มเปียม เพราะส่วน ที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงและจะต้องมาถึงในไม่ช้าเครื่องไล่นก

Write a comment

Comments: 0