ทำอย่างไรถึงจะไล่หนูในพื้นที่กว้างได้

กระบวนการหลักของการเข้าถึงความจริงจะ ไล่หนูในรถยนต์ เหมือนกันทิ้ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก คือต้องแยกสิ่งจะศึกษาออกจากสิ่งอื่น พยายามทำสิ่งที'จะศึกษาให้ปลอดพ้นจากผลกระทบของสิ่งอื่น (เรียกว่า ทำบริสุทธิ้) แล้ว,จึงศึกษาสมบตของสิ่งนั้นการปลีกหลีกเร้นเพื่อทำภาวนา การรักษาศีลทำสมาธิเป็นกระบวนการทำจิตให้บริสทธ เมื่อความบริสุทธี๋เกิดขึ้น สมบัติของมันก็จะแสดงออกมาเอง กำลังแห่งความบริสุทธรวมทั้งความตั้งมื่นที่จะตามดูความจริงจึงทำให้เห็นความจริงแตกต่างกันเป็นคราว ๆ ทั้งหมดนีตรงกันทุกประการระหว่างปรัชญาการศึกษารูป (สรรพสิ่ง) ของตะวันตก และศึกษาจิตที่รู้.เครื่องไล่หนูนำเข้า สรรพสิ่งของตะวันออกปัญญาที่ใช้เข้าถึงความจริงก็ถูกแบ่งระดับไว้คล้ายๆ กันอีกในสังคมของวิทยาศาสตร์ จะถือตรงกันว่า ถ้าศึกษาสมบัติชีวภาพของสสารจะใช้ปัญญาเชิงรูปธรรม (ตากว่านามธรรม) มากกว่า สมบัติชีวภาพของสสารก็ยังต้องการปัญญาระดับ ต้น กลาง ลึก เรียงไปตามลำดับ ถ้าศึกษาสรีรวิทยา หรือศึกษาระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลแม้สมบัติกายภาพที่ต้องการความเข้าใจทางนามธรรม ก็ยังช่วยย่อยต้น กลาง ลึก เช่นกัน แล้วแต่สมบัติของอะตอม หรือสมบัติของอนุภาคของอะตอมในกระบวนการศึกษาทางจิต ก็ต้องการปัญญาที่รู้เห็นความเป็นจริงแบ่งเป็นสองกลุ่มเช่นกัน ปัญญาระดับแรกก็คือ การสอนให้ละอายชั่วกลัวบาปในระดับศีลธรรม อธิบายด้วยกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวตนบุคคล มีการยืนยันหลักฐานเป็นเรื่องเป็นราวทีเรียกว่า ภาษาคน และกำลังของปัญญาจะแปรตามกำลังของสติและสมาธิอีกด้วย จึงทำให้เกิดสภาวะที่รู้เกินความธรรมดา เช่น รูใจผู้อื่นทำนายอดีต อนาคตได้ส่วนปัญญาระดับเห็นสภาวธรรม ก็ยังมี วงจรไล่หนู ๓ ระดับอีก เช่น เห็นสภาวธรรมระดับอายตนะ ระดับขันธ์ ระดับธาตุ เรียกว่า ภาษาธรรมถ้ารู้จริงไม่ใช่รู้จำจะทำให้พฤติกรรมของจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางละวาง และสันโดษมากขึ้น เมื่อสันโดษในวัตถุข้าวของ สันโดษในกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็จะทำให้เข้าถึงสภาวะความเปีนเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยอัตโนมัติ สมุนไพรไล่หนู  ธรรมะที่เคยเป็นความจำก็ถูกนำมาปรับใช้เป็นความจริง ชีวิตการปฏิบัติธรรมก็จะค่อยๆ ปรัพฤติกรรมตนเอง จนสามารถเห็นคุณค่าของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ว่าเป็นวิธีการที่จะสร้างสันติสุขและสันติภาพให้แก่มนุษยชาติอย่างแท้จริงกว่าจะเปลี่ยนหลักการคิดจากเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกระแสหลักมาสู่เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธได้ นับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจิตคุ้นเคยกับการเข้าข้างตนเอง เห็นว่าความประพฤติของตนถูกต้องชอบ


วิธีไล่หนู

Write a comment

Comments: 0