ไล่หนูอย่างไรให้ได้ผล ไล่หนูโดยเครื่องไล่หนู

ฉันอยู่ในหมู่ซาวขวาและในความเป็นจริงฉันคือผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขา จากนั้นพระเจ้าทรงแบ่งมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่มและวางฉันในผู้บริสุทธิ้ที่สุดของพวกเขาอีก โดยพระองค์กล่าวว่า"คือกลุ่มทางขวา เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร และกลุ่มทางซ้าย เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร และกลุ่มแนวหน้าคือกลุ่มแนวหน้า เขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ใกล้ชิด" และฉันคือผู้ที่ดีที่สุดจากทั้งหมดนั้น จากนั้นพระองค์ทรงแบ่งมนุษย์ออกเป็นประชาชนและเผ่า และจัดวางฉันให้อยู่ในฐานะผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขา

 

โดยพระองค์กล่าวว่า"โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชาย และเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกันแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮ์นั้น คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า" เครื่องไล่หนูราคา และฉันคือผู้ที่เคร่งครัดและยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ และถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้ภูมิใจในสิ่งนี้ จากนั้นพระเจ้าได้แบ่งผู้คนออกเป็นครอบครัวและผู้ครองเรือน" และจัดวางฉันเป็นผู้มีความดีงามที่สุดในผู้ครองเรือนทั้งหมดโดยพระองค์กล่าวว่า"อ้ลลอฮ์เพียงแต่ต้องการที่จะขจัดสิ่งโสโครกออกไปจากพวกเจ้า โอ้สมาชิกของวงค์ตระกูลศาสดาเอ๋ย และทรงประสงค์ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ้")"ดังนั้น ฉันและครอบครัวของฉันจึงปราศจากความไม่บริสุทธี้และปราศจากบาปอย่างสิ้นเชิง,, ในวจนะนี้ เราจะเห็นว่าท่านศาสดาอธิบาย "โองการความบริสุทธิ้"อย่างชัดเจนว่าหมายถึงความบรสุทธิ้  เหตุการณ์ที,โรคฉี่หนูทำให้เกิดโอกาสในการประทานโองการนี้มีดังนี้ตามรายงานของอุมมุสะลามะฮ์ภรรยาของท่านศาสดา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในความเคร่งครัดทางศาสนาและความสูงส่ง"วันหนึ่งฟาฏิมะฮ์บุตรีของท่านศาสดาได้น่าอาหารจานหนึ่งมาให้บิดาท่านบอกให้นางเรียกอะลีสามีของนางและลูกคือฮาชันและฮูเซนมา ซึ่งนางก็ปฏิบิเติตาม เมื่อพวกเขามาพร้อมกันและร่วมรับประทานอาหาร"

 

"โองการแห่งความบรีสุทธิ้" ก็ถูกประทานลงมา หลังจากนั้นทันทีท่านศาสดาได้หยิบผ้าคลุมไหล่คลุมลงบนศีรษะพวกเขา และกล่าวสามครั้งว่า "โอ้พระผู้อภิบาลนึ่คือสมาชิกในครอบครัวของข้าพระองค์ โปรดขจัดความโสมมและความไม่บริสุทธิ้จากพวกเขาและมอบความบริสุทธิ้ที่สมบูรณ์ให้พวกเขาด้วย" นัก,วิชาการ1ซุนนี'จำนวนมาก'ให้ข้คิดเห็น'ว่า "โองการแห่งความบริสุทธี้"ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับคนห้าคนคือ ไล่หนูไล่แมลงสาบ ท่านศาสดา อะลี ฟาฎิมะฮ์ฮาชันและฮูเซน  อุมัร บุตรอบีสะลามะฮ์ซึ่งเป็นพยานในเหตุการณ์ได้บรรยายไว้ดังต่อไปนี้ "โองการแห่งความบริสุทธิ้" ถูกประทานลงมาในบ้านของอุมมุสะลามะฮ์ในขณะนั้นท่านศาสดาบอกให้อะลี ฟาฎิมะฮ์ ฮาชัน และฮูเซน ให้เขามาใกล้ๆ ท่าน แล้วกางผ้าคลุมไหล่ของท่านไปบนศีรษะของพวกเขา และกล่าวว่า "นี่คือสมาชิกในครอบครัวของข้าพรองค์ขอจงขจัดความโสมมออกไปจากพวกเขา และให้ความบรีสุทธิ้ที่สมบูรณ์แก่พวกเขาด้วย จากนั้นอุมมุสะลามะอ์จึงถามว่า "โอ้ท่านคาสนทูตแห่งพระเจ้าฉันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาได้หรือไม่ ท่านตอบว่า "จงพอใจในสถานภาพของเจ้าเถิด เจ้าเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณงามความดี" อาอิชะอ์รายงานว่า "วันหนึ่งท่านศาสดาได้ออกจากบ้านไปพร้อมด้วยผ้าคลุมที่คล้องไหล่ไว้ ฮาชัน ฮูเซน ฟาฏิมะฮ์และอะลี ได้มาพบท่าน และท่านได้แผ่ผ้าไปบนศีรษะของพวกเขาและอ่าน

 

"โองการแห่งความบรีสุทธี้"อบูอัลฮัมเราะฮ์สาวกคนหนึ่งของท่านศาสดารายงานว่า "ฉันพำนักอยู่ในเมืองมะดีนะฮ์เป็นเวลาแปดเดือน มองดูท่านศาสดาอยู่เป็นนิจศีล ท่านไม่เคยออกจากบ้านไปละหมาดโดยไม่ผ่านบ้านอะลีท่านจะวางมือลงบนแต่ละด้านของประตูและกล่าวว่า ''จงละหมาดเถิด" พระจงทรงประสงจะขจัดความโสมมออกจากพวกท่านโอ้สมาชิกแห่งครอบครัวของฉันและทำให้พวกท่านบริสุทธึ๋อย่างสมบูรณ์''มีคนจำนวนไม่มากที่เห็นท่านศาสดาแผ่ผ้าคลุมไปบนศีรษะสมาชิกแห่งครอบครัวของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการแผ่กระจายข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกไปในหมู่ประชาชนให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ คลื่นไล่หนู และถ่ายทอดทำให้พวกเขาตระหนักในตำแหน่งลูกหลานของท่านศาสดาต่อพวกเขา และถ่ายทอดไปยังผู้อื่น ท่านกระทำกระบวนการนี้ซํ้าเป็นเวลานาน อิบนิอับบาสรายงานว่าเป็นเวลานานเก้าเดือน ที่เมื่อใดก็ตามที่ท่านศาสดาผ่านบ้านของอะลี ท่านจะกล่าวออกมาว่า ขอความสันติจงมีแด่พวกท่าน โอ้ สมาชิกในครอบครัวของฉันเอ๋ยอานัส บุตรมาลิก รายงานคล้ายกันว่า "เป็นเวลาหกเดือน ที่เมื่อใดที่ท่านศาสดาผ่านบ้านของฟาฏิมะฮ์ ณ เวลาละหมาดรุ่งอรุณ (ซุบฮ์) ท่านจะกล่าวว่า ''จงตื่นขึ้นละหมาดเถิด โอ้สมาชิกแห่งครอบครัวของฉัน จากนั้นท่านจะกล่าว "กำจัดหนู โองการแห่งความบริสุทธี้"อะลี ผู้นำแห่งดัรทธาซนรายงานว่าทุกเช้าเมื่อท่านคาสนทูตแห่งพระเจ้าผ่านมายังหน้าบ้านของเรา ท่านจะกล่าวว่า ความเมตตาจากพระเจ้าจงมีแด่พวกท่าน จงลุกขึ้นละหมาด จากนั้นที่จะอ่าน "โองการแห่งความบริสุทธิ้"

 

เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0