หลักคำสอนของศาสนาอิสลามและ การรักษาโรคฉี่หนู

 

 

 

 

ความ รู้ของพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่บรรจุพอกพูนไปบนการมีอยู่ของพระองค์ สอดแทรกไประหว่างพระองค์และเป้าหมายความรู้ของพระองค์ตรงกันกับสารัตถะของ พระองค์''  ประเด็นที่สำคัญมากเกิดขึ้น ณ จุดนี้ คือความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นญาณวิสัยเป็นของพระเจ้าและถูกจำกัดอยู่ในขอบ เขตสารัตถะของพระองค์เท่านั้นหรือไม่ พระเจ้าเท่านั้นหรือที่สามารถโอบรัดจักรวาลทั้งมวลที่เป็นสิ่งพ้นญาณวิสัย และปรากฏอยู่เป็นหนึ่งเดียว หรือมนุษย์สามารถที่จะครอบครองความสามารถที่จะติดต่อสิ่อสารกับโลกที่พ้นญาณ วิสัยได้ด้วยนักคิดจำนวนมากยืนยันว่าความรู้สิ่งที่พ้นญาณวิสัยและความ ตระหนักในสัจธรรมที,ช่อนอยู่นั้น จำกัดเฉพาะสารัตถะของพระเจ้าเท่านั้นพวกเขาสนับสนุนว่าแม้แต่บรรดาศาสดาจะ ไม่มีหนทางไปสู่สิ่งเหล่านี้ และในการสนับสนุนทัศนะของพวกเขา พวกเขาอ้างอิงโองการคัมภีร์อัลกุรอานที่พระเจ้ากล่าวถึงความรู้ในสิ่งที่พ้น ญาณวิสัยในฐานะคุณลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นของพระองค์ อันเป็นหลักการความสมบูรณ์ที่สัมบูรณ์ หรือบรรดาศาสดาปฏิเสธการครอบครงอความรู้ดังกล่าวอย่างแท้จริงตัวอย่ง เช่น"พระองค์นั้นมีบรรดากุญแจแห่งความเร้นลับ โดยที่ไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้นนอกจากพระองค์เท่านั้น"

 

"จงกล่าวเถิด(มุอัมมัด) ว่า ฉันไม่มีอำนาจที่จะครอบครองประโยชน์ใดๆ ไล่หนูในรถยนต์  และโทษใดๆ ไว้เป็นกรรมสิทธิ้แก่ตัวของฉันได้ นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้น และหากฉันเป็นผู้ที่รู้สิ่งเร้นลับแล้ว แน่นอนฉันก็ย่อมกอบโกยสิ่งที่ดีไว้มากมายแล้ว และความชั่วร้ายก็ย่อมไม่ต้องฉันได้ ฉันมิใช่ใครอื่นนอกจากผู้ตักเตือน และผู้ประกาศข่าวดีแก่กลุ่มซนที่ศรัทธาเท่านั้น" ""ฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกท่านว่า ฉันมี'ขุมคลังแห่งอัลลอฮ์ และฉันไม่รู้ถึงสิ่งพ้นญาณวิสัยและฉันมิได้กล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นเทว ทูต"" จงกล่าวเถิด (มุอัมมัด) "ไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะรู้ในสิ่งพ้นญารวิสัย นอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาจะไม่รู้ว่า เมื่อใดพวกเขาจะถูกทำให้พ้นคืนชีพ" "จงกล่าวเถิด ''ฉันมิได้เป็นคนแรกในบรรดาศาสนทูต และฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแก่ฉันและแก่พวกท่าน"

 

"และในหมู่ชาวมะดีนะฮ์ก็เซ่นเดียวกัน พวกเขาเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกลอก เจ้า (มุอัมมัด) ไม่รู้จักธาตุแท้ของพวกเขาดอก"  คลื่นไล่หนู )ดังนั้นจากตัวอย่างเหล่านี้สามารถสรุปได้ว่าแม้แต่บรรดาศาสดาก็ไม่มีความ รู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัย แน่นอนเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครมีความรู้อย่างสัมบูรณ์และสมบูรณ์เกี่ยว กับความรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยนอกจากพระเจ้า ผู้ซึ่งการดำรงอยู่ที,ไม่จำกัดโอบรัดแบบแผนของการสร้างสรรคํใว้ทั้งหมดความ จริงความรู้ดังกล่าวถูกจำกัดโดยพระองค์ถึงแม้ว่าบรรดาศาสดาจะอยู่เหนือกว่า มนุษยชาติที่เหลือ พวกเขาก็มีความจำกัดในการมีอยู่ของพวกเขาเซ่นกัน และเป็นที่ซัดเจนว่าไม,สามารถมีความรู้ที่ลึกซึ้งในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยได้ อย่างไรก็ตามความจำกัดนี้มิได้หมายความว่าประตูในเรื่องสิ่งที่พ้นญาณวิสัย ปิดต่อพวกเขาเสมอ และพระเจ้าไม,ทำให้มันมาถึงเขาโดยผ่านทางการใช้เจตนารมณ์ของพระองค์ เนื่องจากอย่างไรก็ตาม วงจรไล่หนู  พระองค์เป็นเจ้าของทั้งสิ่งที่พ้นญาณวิสัยและสิ่งที่ปรากฏอยู่หนทางสู่ปริ มณทลดังกล่าวคือของขวัญที่พระเจ้าอาจประทานให้บุคคลใดก็ตามที่พระองค์ทรง ประสงค์จากบรรดาศาสนทูตของพระองค์ เกี่ยวกับสารัตถะของพระองค์ มันไม่ใช่ความรู้ที่ได้รับด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากพระองค์โองการคัมภีร์อัลกุรอานที่อ้างอิงให้เห็นข้างต้นแสดง ให้เห็นว่า ประชาชนในยุคโง่เขลามักจินตนาการว่าท่านศาสดาจะต้องควบคุมโลกและสิ่งที่อยู่ ในโลกอย่างสิ้นเชิง และมีพลังที่จะดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์และปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่ เป็นอันตรายเพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงแนะนำท่านศาสดาให้พิสูจน์ว่าความคิดนี้ไม่จริง โดยการประกาศอย่างชัดเจนว่าท่านไม่มีความรู้ดังกล่าวนั้นคือ พลังอะไรที่ท่านมีล้วนมาจากพระเจ้า ความรู้อะไรก็ตามที่ท่านมี ล้วนประทานลงมาจากการวิ'วรณ์และคำแนะ,นำ1จากพระเจ้า และเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถเปิดเผย ความมั่งคั่งมากมายที่อยู่ใต้ดินสำหรับตัวท่านเอง และไต้รับการจัดเตรียมด้วยความรู้ล่วงหน้าที่เหมาะสมเพื่อปัดความชั่วร้าย ต่างๆค่อนข้างแตกต่างจากคำลังสอนนี้ เมื่อเราพบท่านศาสดาเองปฏิเสธการครอบครองความรู้และพลังที่อยู่ห่างไกลต่อ การเอื้อมถึง และพยายามทำให้มนุษย์เชื่อมั่นในความจริง อย่างไรก็ตามในเวลาเราก็พบว่าท่านศาสดาถูกทำให้ตระหนักโดยผ่านการวิวรณ์ใน แผนการร้ายที่พวกเขารวมหัวกันกระทำต่อท่านและปลอดภัยจากอันตรายเนื่องจาก วิธีนี้ เพราะฉะนั้น ในปัญหานี้คัมภีร์อัลกุรอานไม่สามารถตัดความรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิลัยออกไป จากอย่างสิ้นเชิง  เครื่องไล่หนูราคา ในส่วนของพระเจ้า หรือผู้หนึ่งสามารถเมินเฉยต่อการดำรงอยู่ของโองการคัมภีร์อัลกุรอานอื่นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการผ่องถ่ายความรู้ของสิ่งที่พ้นญาณวิลัยของบรรดาศาสดา อย่างชัดเจนโองการคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวว่า

 

"ฉัน ไม่ได้เป็นคนแรกในบรรดาศาสนทูต และฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่ฉันและพวกท่าน"มีความตั้งใจที่จะสร้างกฎ ที่ว่าความรู้ในทุกรูปแบบมิได้ผลิออกมาอย่างอัตโนม้ตจากท่านศาสดาโดยปราศจาก การเป็นอิสระจากแหล่งกำเนิดที่ไม่จำกัดนั่นคือความรู้ของพระเจ้าโดยไม่ มากกว่าความรู้ของบรรดาศาสดาที่มาก่อนหน้าในเนื้อหาที่แท้จริงสำหรับตัวพวก ท่านเอง เนื่องจากพวกท่านเช่นกันที่ปฏิเสธการรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเก็บ รักษาไว้ในตัวพวกท่าน  โดยไม่มีคำลังสอนจาการวิวรณ์

 

วิธีไล่หนู

 

 

 

 

 

 

 

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  liebes rituale (Friday, 13 January 2017 11:26)

  nienaopieprzany

 • #2

  sex telefon (Monday, 16 January 2017 11:38)

  niemieciona

 • #3

  seks oferty (Monday, 16 January 2017 17:09)

  Bukowską