รวมสุดยอดเทคนิคการไล่หนู ที่รู้แล้วต้องอึ้ง !!

 หนึ่งในหัวฃ้อที่มีการอภิปรายถกเถียงอย่างสมํ่าเสมอ ในระหว่างมุสลิมนับตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของอิสลามก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกอิมามหรือผู้นำ ในความเป็นจริงแล้วปัญหานี้ที่นำเอามุสลิมระดับต่างๆ เข้าส่การเป็นซุนนีและชีอะฮ์ชีอะฮ์ยอมรับกฎที่ว่าสิทธิในการแต่งตั้งอิมามเป็นของพระเจ้าเท่านั้นและประชาชนไม่มีบทบาทในการแสดงออกต่อเรื่องนี้ พระผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวที่เลือกอิมามและระบุตัวต่อประชาชนโดยผ่านทางท่านสาสดา สิ่งที่ผูกติดมากับความเข้าใจนี้เรืยกว่าตำแหน่งอิมาม และการคำนึงถึงที่พวกท่านมีคือความศรัทธาอย่างมากมายเกินพอ ว่าพระเจ้าและท่านศาสดาเท่านั้นที่จะเลือกอิมามเพื่อทำหน้าที่ในฐานะข้อพิสูจน์ของพระเจ้าในแต่ละยุค อย่างไรก็ตาม ปรากฏออกมาจากการให้เกียรติอย่างลึกซึ้งต่อสิทธิและคักดิ้ศรีของมนุษย์ในวิถีทางเดียวกับที่ตำแหน่งศาสดาบอกเป็นนัยถึงอนุกรมทั้งหมดของคุณลักษณะและเงื่อนไข เครื่องไล่หนูขนาดใหญ่  ดังนั้นตำแหน่งอิมามที่มาหลังจากศาสดาก็เซ่นเดียวกัน จะต้องมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ความจำเป็นนี้เกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าชีอะฮ์ปฏิเสธที่จะยอมรับผู้นำคนใดก็ตามที่ขาดคุณสมบัติสำคัญของความยุติธรรม ความปริสุทธิ้และความฉลาดหลักแหลม การควบคุมที่เหมาะสมของวิทยาการศาสนา ความสามารถในการประกาศกฎหมายและคำสั่งของพระเจ้า และทำให้บรรลุผลในสังคมในหนทางที่เหมาะสม โดยทั่วไปเพื่อป้องกันและรักษาศาสนาของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดในสิ่งนี้ที่เป็นไปได้หากปราศจากคุณสมบัติเหล่านั้นพระเจ้าตระหนักในความสามารถทางจิตวิญญาณ

 

สถานะภาพทางศาสนาและความเคร่งครัดในศาสนาตามความตระหนักที'พระองค์ทรงรู้เช่นกัน ตำแหน่งผู้อารักขาความรู้ทางศาสนาควรจะมอบความไว้วางใจแก่ผู้ที่สามารถแบกรับภาระนี้และไม่ละเลยแม้เพียงชั่วครู่เดียวต่อหน้าที่ที่จะเรียกร้องมนุษย์สู่พระเจ้าและทำให้ความยุติธรรมของพระองค์บรรลุผลความเข้าใจของซีอะฮ์เกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำย์งสะท้อนอุดมคติที่สูงล่งของมนุษย์อีกด้วยถ้าเรากล่าวว่าประชาชนไม่มีสิทธิที่จะแทรกแซงเรื่องการเลือกอิมามเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความบริสุทธิ้ด้านในและความเคร่งครัดในศาสนาของปัจเจกบุคคลอย่างเพียงพอถึงระดับที่พวกเขายึดมั่นในคุณค่าของอิสลามและคัมภีร์อัลกุรอาน เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาไม่สามารถสัมผัสรู้การอยู่หรือไม่อยู่ของหลักการอันบริสุทธิ้ของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นสิทธิพิเศษ ไล่หนูและแมลงสาบ ของท่านศาสดาที่จะแต่งตั้งผู้สืบทอดของท่านและอิมามในแต่ละยุคที่จะเลือกและกำหนดตัวผู้นำอย่างไรก็ตามถ้าผู้ที่เรียกร้องสิทธิในตำแหน่งอิมามสามารถที่จะแสดงความลามารถในการติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่พ้นญาณวิสัยและแสดงความบริสุทธิ้ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้นำ ในลักษณะที่เหมือนกับพลังมหัศจรรย์ของบรรดาศาสดา ดังนั้นการอ้างของเขาจะได้รับการยอมรับถูกต้องตามกฎหมายมีวิธีการที่ซีอะฮ์นำเสนอเพื่อการยอมรับและได้รับหนทางไปสู่อิมามพวกเขาสร้างกลุ่มของบรรทัดฐานที่จะป้องกันผู้นำที่แท้จริงของมวลมุสลิมใน  แผงวงจร แต่ละยุคจากการที่ไม่เป็นที่รู้จักการเข้าสู่ประเด็น (ผู้นำ) ในด้านอื่นนั้นตรงข้ามกับชีอะฮ์โดยสิ้นเชิงเพราะมีความคลุมเคลือและความกำกวมอยู่โดยรอบหลักการปรึกษาหารือที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้นำจากจุดเริ่มต้นเลยทีเดียว ประชาคมซุนนีได้ลอดแทรกวิธีการมากมายในกาเลือกและแต่งตั้งคอลีฟะฮ์ ดังนั้นในทางปฏิบัติองค์ประกอบต่อไปนี้จึงแสดงบทบาทสำคัญ

 

1.    ความเห็นส่วนใหญ่ (อิจญ์มาอ์) ซุนนีกล่าวว่าการเลือกคอลืฟะฮ์ในขั้นแรกและสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับการคัดเลือกของประชาคม ดังนั้นถ้าประซาชาติอิสลามเลือกปัจเจกบุคคลที่ถูกเสนอในฐานะคอลืฟะอ์ เขาจะต้องยอมรับในลักษณะนั้นและคำลังของเขาต้องได้รับการเชื่อฟังเพี่อเป็นข้อพิสูจน์สิ่งนี้ พวกเขาอ้างอิงว่าวิธีการได้รับการดำเนินตามโดยบรรดาสาวกของท่านศาสดา หลังจากท่านเสียชีวิต มีการจัดการประชุมกันที่ตำบสะกีฟะฮ์เพี่อเลือกคอลืฟะฮ์ เสียงส่วนใหญ่ตัดสินใจเสียงส่วนใหญ่เลือกอบูบักรและให้สัตยาบันต่อเขา ดังนั้น ด้วยวิธีการดังกล่าวที่เขาได้รับการรับรู้จากเสียงส่วนใหญ่ในฐานะผู้สืบทอดของท่านศาสดา เครื่องดักยุง โดยปราศจาการคัดค้านใดๆ เกิดขึ้น สิ่งนี้ได้สร้างวิธีการหนึ่งในการกำหนดตัวผู้นำขึ้นมา

 

2.    วิธีการที่สองประกอบด้วยการปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างสมาชิกที่มีความสำคัญของประชาคมมุสลิม เมื่อพวกเขาตกลงเกี่ยวกับตัวเลือกผู้นำประชาคม ตำแหน่งผู้นำก็จะกลายเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องเชื่อฟังเขานึ่คือวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากคอลีฟะฮ์คนทีสอง เมื่ออุมัรใกล้เสียชีวิต เขาแต่งตั้งคนหกคนเป็นผู้แข่งขันในตำแหน่งคอลืฟะฮ์ และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าให้เลือกสมาชิกคนหนึ่งในหกคนเป็นผู้นำของประชาคมมุสลิมโดยการปรึกษาหารือกันเป็นเวลาไม่เกินหกวันถ้าลี่หรือห้าคนมีความเห็นตรงกัน ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับการเพิกเฉย การปรึกาหารือของสมาชิกหกคน ปรึกษาหารือกันไปตามนั้น และหลังจากพิจารณาในสิงที่จำเป็นแล้ว ตำแหน่งคอลีฟะฮ์ก็ตกเป็นของอุศมาน นี่ก็เซ่นกันที่กล่าวกันว่าเป็นวิธีการวิธีการประชุมที่ถูกต้องชอบธรรมในการเลือกคอลีฟะฮ์

 

3.    วิธีการที่ 2 ประกอบด้วย คอลีฟะฮ์เลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของตนเอง สิ่งนี้เกิดขึ้นในกรณีของอุมัรที,อบูบักรเลือกตัวเขาเองขึ้นเป็นคอลีฟะฮ์โดยไม่มีการต่อต้านเกิดขึ้นในหมู่มุสลิมในสาระสำคัญ นั้นคือจุดยืนของซุนนีในเรื่องนี้ทีนี้ ขอให้เรา ทบทวนการคัดค้าน ต่อการดำเนินการในหัวข้อเหล่านี้ความจำเป็นของความบริสุทธี้ของอิมาม การครอบครองการยึดเหนี่ยวที่เหนียวแน่นและการออกคำลังในเรื่องศาสนาได้อย่างลึกซึ้งทั้งในหลักการและรายละเอียด ซึ่งมีรากฐานอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบฉบับของท่านศาสดา และแสดงความบรืสุทธิ้โดยประสบการณ์ทางประวิติศาสตร์การกดขี่ทั้งหมด การกระทำที่ผิดพลาด การฉ้อฉลและความผิดบาป ที่เราเห็นในประวิตศาสตร์อิสลามเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่า ผู้นำปราศจากคุณสมบัติที่สำคัญของอิมาม แม้กระทั้งถ้าสมาซิกทั้งหมดได้เลือกปัจเจกบุคคลที่เสนอให้เป็นอิมามและผู้สืบทอดของท่านศาสดา วงจรไล่หนู สิ่งนี้ไม่อาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และโดยตัวมันเองถูกประทานมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและสมบูรณ์ในการเป็นคอลืฟะฮ์ของเขาในตำแหน่งคอลึฟะฮ์ของอบูบักร ในกรณีใดๆ ก็แล้วแต่ มุสลิมไม่ได้ให้ลัตยาบันต่อเขาทุกคนดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในเรื่องเสียงส่วนใหญ่ที่แท้จริงเกิดขึ้น และยังเป็นข้อเท็จจริงทางประกัติศาสตร์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกด้วยว่าไม่มีการเลือกตั้งที่แท้จริงเกิดขึ้น ในความรู้สึกนี้ของมุสลิมทั้งมวล ซึ่งกระจัดกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ จะต้องมารวมตัวกันเพื่อร่วกระบวนการเลือกตั้งแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ประชาชนซาวมะดีนะฮ์ทุกคนที่เข้าร่วมในการประชุมที่มีการตัดสินใจ และสมาซิกครอบครัวของท่านศาสดาและบางคนที่อยู่ที่สกีฟะฮ์  ปฏิเสธที่จะประกาศการภักดีต่ออบูบักรอะลี บุตรอบีฎอลิบ อัลมิกดาด ซัลมาน อัลซุเบร อัมมาร บุตรยาซิรอับดุลลอฮ์ บุตร มัสอูด สะอัด บุตรอุบาดะฮ์ อับบาส บุตรอับดุลมุฎฏอสิบอุ1ซามะฮ์บุตรเซด อิบนิอบีกะอับ อุศมาน บุตรฮุนัยฟัและสาวกชั้นนำของท่านศาสดาจำนวนมาก ปฏิเสธที่จะออกเสียงให้ตำแหน่งคอลีฟะฮ์ของอบูบักรและไม่มีการปกปิดการคัดค้านของพวกเขาแต่ประการใดเลย ดังนั้นตำแหน่งคอลีฟะฮ์ของอบูบักรจะถูกถือว่าได้รับเลียงส่วนใหญ่ได้อย่างไรอาจกล่าวได้ว่าการเข้าร่วมในการเลือกผู้สืบทอดของท่านศาสดาของผู้ใดก็ตาม ไม่มีความจำเป็น และถ้าจำนวนชนชั้นนำและมีความรู้กว้างขวางมาถึงซึ่งการตัดสินใจที่แน่นอน นี่ก็เป็นการเพียงพอ และมอบตำแหน่งคอลีฟะฮ์เพื่อให้ยอมรับและเชื่อฟัง

 

 

วิธีไล่หนู

Write a comment

Comments: 0