ใบมะกรูดมีดีอย่างไร ถึงมีคุณสมบัติไล่หนู

 ต้องการลองของบริษัทที่ปรึกษาว่า ถ้าพวกคุณแน่จริง กิหาให้เจอชิทำเหมือนกับการเล่นช่อนหาของพวกเด็กๆในความเป็นจริงแล้ว บรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายไม่ใช่เทวดา เพียงแต่พวกเขาได้รับการผึเกอบรมมาว่า อย่าเชื่อในสิ่งที่พูด อย่าเชื่อเพราะการบอกต่อๆ กันมา ให้เชื่อในสิ่งที่เห็น มีหลักฐาน และสามารถพิสูจน์ได้ บริษัทที่ปรึกษาที่ดีๆ กิมีเยอะ ส่วนบริษัทที่ปรึกษาที่ไม่ดีไม่มีจรรยาบรรณกิมืไม่น้อยเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะทำความรู้จักกับบริษัทฯ ที่ดีๆ แล้วให้โอกาสกับพวกเขาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ให้ความร่วมมือกับพวกเขา ผลงานของพวกเขาจะเกิดขึ้นได้กิเพราะพวกคุณให้ความร่วมมือ ท้ายที่สุดการที่พวกเขาลามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับพวกคุณได้ กิจะทำให้บริษัทของพวกคุณมีผลประกอบการที่ดีขึ้น สามารถทำการแข่งขันกับดู่แข่งในท้องตลาดได้ ทำให้บริษัทของคุณสามารถขยับขยายกำลังการผลิต นอกจากนี้ถ้าหากพวกคุณรู้จักการฟ้าติดตาม รู้วิธีการถามคำถาม และการวิเคราะห์ปัญหา พวกคุณจะลามารถนำไปประยุกต้ใช้งานได้เองในอนาคตส่วนลูกค้าที่กล้าเปีดเผยข้อมูล และทำตามคำแนะนำ ป่านนี้คงจะยิ้มกันแก้มแทบปริไปแล้วเทคโนโลยีสารสนเทคคำโบราณกล่าวเอาไว้ว่า...เห็นช้างขี้...อย่าขี้ตามช้าง... ยังใช้ได้เสมอครับ หากคุณสนใจที่จะเลือกลงทุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ขออย่า1ได้ลอกเลียนแบบบริษัทข้ามชาติ ควรเลือกลงทุนตามความจำเป็น ดักหนู และเหมาะสมกับเครือข่ายธุรกิจของคุณ ขอสละเวลาสักเล็กน้อยโดยให้อ่านเนื้อหาของบทนี้แล้วคุณจะทราบว่าบริษัทข้ามชาติเขามีโครงการจะทำอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จริงอยู่ครับ ที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิง ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ผู้บริหารต้องติดตามบริโภคข้อมูลข่าวสาร รู้ความเป็นไปของผลประกอบการทังของตัวเอง ของคู่ค้า และคู่แข่งอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจแต่ก่อนทีคุณจะลงทุนด้าน กำจัดหนู  คุณควรจะพิจารณาศึกษารายละเอียดให้รอบครอบ มิฉะนั้น จะเป็น ของเจ้าของบริษัทซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบรรดาบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT ที่จะเข้ามาช่วยกันดูดเงินจากงบประมาณของคุณ แล้วงบของคุณนั้นก็จะบานปลาย เหมือนกับดอกบานไม่รู้โรย...ผมจำได้ว่าช่วงก่อนปีค.ศ. 2000 หรือที่ฝรั่งเรียกว่า กันอย่างติดปากในช่วงนั้นมืการพูดซักนำว่า บรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ตลอดจนเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่มืหน่วยประมวลผลที่ผลิตจาก chip ไม่ทันสมัยจะไม่สามารถใช้งานได้ หรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้ามีการนำไปใช้งานหลังจากวันสิ้นปี ค.ศ. ยาเบื่อหนู 1999เหตุการณ์นั้นมันล่วงเลยมาแล้วกว่า 4 ปี ผมไม่อยากจะไปรื้อพินมันขึ้นมาอีก พวกเราๆ ท่านๆ คงทราบกันดีว่า อะไรเป็นอะไร มูลเหตุที่ผมหยิบยกขึ้นมาอีก เพราะต้องการพูดว่าช่วงนั้นมีซอฟท์แวร์แบบบูรณาการ  (Integrated Software) หลายต่อหลายตัวออกมาในท้องตลาด บริษัทข้ามชาติแทบทุกแห่งจะได้รับนโยบายมาจากบริษัทแม่ ให้!บจัดการกับระบบ IT ที่ใช้อยู่ในช่วงนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซอฟท์แวร์แบบตัวเดียวโดดๆ ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันแบบ on line และ real time ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดว่า หลายๆ แผนกในบริษัทเดียวกันใช้ซอฟท์แวร์กันคนละตัว เช่น ฝ่ายการเงินใช้ซอฟท์แวร์สำหรับงานบริหารจัดการตัวหนึ่ง ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพก็ใช้ซอฟท์แวร์กันคนละตัว มีหนำซาฝ่ายขายก็ใช้ซอฟท์แวร์อีกตัวหนึ่ง กว่าผู้บริหารจะทราบยอดขาย ต้นทุนการผลิต ผลกำไรขาดทุน ต้องรอให้แผนก IT รวบรวมข้อมูลและประมวลผล ซึ่งต้องใช้เวลาคำนวณกันทั้งคืน หริอครึ่งค่อนคืน กว่าผู้บริหารจะทราบตัวเลขต้องรอถึงวันรุ่งขึ้น ถ้าหากเกิดไฟฟ้าดับ และบริษัทฯ มีระบบสนับสนุน (back up system) ไม่ดีพอ ผู้บริหารต้องร้องเพลงรอต่อไปจุดนี้เองที่ทำให้ซอฟท์แวร์แบบมูรณาการเอามาใช้เป็นจุดขาย แล้วทำกำไรให้กับบริษัทที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าของบริษัทซอฟท์แวร์กันอย่างมโหฬารด้วยความที่ว่า ช่วงเวลานั้นบุคลากรของผู้ใช้งานไม่ค่อยพร้อม  เครื่องไล่หนูราคา ความไม,รู้จริงทั้งของบริษัทที่ปรึกษา และผู้ใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากซอฟท์แวร์แบบบุรณาการเป็นของใหม่ ผู้บริหารของบริษัทข้ามชาติต่างก็ถูกกดดันจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม่ ที่ต้องริบทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนสิ้นปี 1999คุณเชื่อหรือไม่ว่า งบรายจ่ายในการนำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการ เพื่อนำมาใช้งานครั้งแรกตกราวๆ 200 ถึง 400 ล้านบาทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนโมดุลของซอฟท์แวร์ที่ต้องการใช้ จำนวนผู้ใช้งาน ความซับซ้อนของ

 

 

เครื่องไล่หนูและแมลงสาบ

Write a comment

Comments: 0